CamDiGi
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بدست آوردن میانگین از جدول مرتبط با استفاده از GroupBy

در مواقعی نیاز است تا از جدول مرتبط بتوان میانگین مقداری را بدست بیاوریم.

در مثال زیر MT میانگین نمرات هر نفر را بدست می آورد.

...

//بدست آوردن میانگین نمرات
Mt = p.RecordScores.Select(x => new
{
x.RegisterPeriodId,
x.Grade,
x.TypeOfGrade.TypeGrade,
x.IsFinalGrade,
x.IsDeleted
})
.Where(x => x.IsFinalGrade == IsFinalGrade.Yes
&& x.TypeGrade == TypeGrade.Mt
&& x.IsDeleted == false)
.GroupBy(g => new { ID = g.RegisterPeriodId })
.Select(g => new
{
Average = g.Average(s => s.Grade)
}),

...

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*