CamDiGi
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

LINQ

۰

جوین با لینک توسط لامبدا کوئری Join With Linq Lambda Query

برای جوین زدن توسط لینک لامبدا کوئری می توانید مشابه دستورات داخل تصویر استفاده کنید و کلیدهای جدول اول و…
۰

بدست آوردن یک شی تصادفی از لیست اطلاعات LINQ SQL

برای مثال اگر شما بخواهید یک نفر را بصورت تصادفی از لیست کاربران بدست آورید؛ می توانید از قطعه کد…
۰

جوین ۲ لیست در لینک کوئری لامبدا Join 2 List Linq Query Lambda

JOIN ابزاری برای ترکیب ستون های قابل انتخاب از یک یا چند لیست با استفاده از مقادیر مشترک برای هر…
۰

بدست آوردن میانگین از جدول مرتبط با استفاده از GroupBy

در مواقعی نیاز است تا از جدول مرتبط بتوان میانگین مقداری را بدست بیاوریم. در مثال زیر MT میانگین نمرات…